29 Mayıs 2020 Cuma
Dinde zorlama yoktur!

Enver Mıhcıoğlu

Dinde zorlama yoktur!

Birkaç gün önceydi, Orhan Yılmaz arkadaşımız “Dinde zorlama yoktur” Ayetiyle ilgili bir paylaşımda bulunarak “Bu ayeti nasıl anlamalıyız?” diye bir başlık açmıştı.
*
Yapılan yorumları okudum, ancak yorumcular konuyu tam olarak açıklayacak bir görüş ortaya koyamadılar. Ayetin nüzul sebebine dayanmayan görüşlerse ayeti anlamamıza yetecek kadar dolu değildi.
*
Bahse konu olan, Bakara Suresi’nin 256. ayeti olup Medine devrinde nazil olmuştur. Mealen “Dinde zorlama yoktur. Gerçekten iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır. Artık kim Tağut’u (1) tanımayıp da Allah’a iman ederse o, muhakkak ki kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah Semî’dir, Alîm’dir. (her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir.)”
*
Hicretten önce Medine’de Yahudiler, Araplar ve az miktarda da Hıristiyan vardı. Yahudi ve Hıristiyanların dinleri ve kitapları olmasına karşın Arapların dinleri ve kitapları yoktu.
*
Araplar Medine’ye Yemen’den göç ederek gelmiş Evs ve Hazrec olmak üzere amcaoğulları, ancak birbirine düşman olan iki kabileydiler. Yahudiler ise Nadiroğulları, Kurayzaoğulları ve Kaynukaoğulları olmak üzere üç büyük kabileydiler. Hazrecoğulları, Kaynukaoğullarıyla müttefik, Evs kabilesiyse diğer Yahudi kabileleriyle müttefiklik kurmuşlardı.
*
Bir dinleri ve bir kitapları olmayan Araplar Yahudiler karşısında dinsiz ve kitapsız olduklarından onlara hep gıpta ederdi. Hatta, Cahiliye devrinde bazı Medineli kadınlar “eğer bir çocuğum olursa onu Yahudilerin içinde bırakacağım” diye adakta bile bulunurlardı. İslam geldikten sonra Ensar’dan bazılarının çocukları bu şekilde Yahudilerin arasında idiler.

*
Nadiroğulları Medine’den sürgün edilirken bu çocukların aileleri Hz. Peygamber (s.a.s.)’e geldiler ve: “Ey Allah’ın elçisi! Onları çıkarıyorsun ama onlar içinde bizim çocuklarımız ve kardeşlerimiz var. Onlar ne olacak?” diye sordular. Hz. Peygamber (s.a.s) cevap vermedi. Bahse konu Bakara Suresi’nin bu 256. ayeti nazil oldu.
*
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.s.) “Arkadaşlarınız muhayyer bırakıldılar: Eğer sizi seçerlerse sizindirler. Yok, onları (Yahudileri) seçerlerse o zaman onlardandırlar.” buyurdu ve Yahudilerle kalmayı tercih edenleri Yahudilerle birlikte sürgün etti. Ayetin nüzulüyle ilgili başkaca rivayetlerde var. Ancak o rivayetler de özünde aynı olan benzer olayları anlatmaktadır.
*
Bu ayet bize iki önemli yolu göstermektedir. Birincisi, kadere taalluk etmektedir. Buna göre kişi kendi hür iradesiyle yolunu seçer, Allah (c.c.)’de kişinin tercihine göre (dilerse) hayır ve şer olarak sonuç yaratır.
İkincisi: İslam, Allah(c.c.)’a teslim olmak demektir. Kendi hür iradesiyle teslim olmayan kimseyi zorlamamak da Allah(c.c.) buyruğudur.
*
Eğer ecdat bu buyruğa boyun eğip saygı göstermeseydi İstanbul’dan Viyana’ya kadar Avrupa’ın önemli bir coğrafyasında Hıristiyan ve Yahudi kalmayacağı gibi Türkçeden başka dil de konuşulmazdı…
******************************************
(1) Tağut: Arapça’da ‘tağut’ kelimesi sözlük anlamıyla haddi aşan herkes için kullanılır. Kuran bu kelimeyi Allah’a isyan eden ve O’nun kullarının hâkimi ve mâliki olduğunu inkar edip onları kendi kulu olmaya zorlayan kimseler için kullanır.

(2) Bir kimse Allah’ın kulu olduğunu kabul eder, fakat pratikte O’nun emirlerinin aksini yaparsa buna fâsık denilir.

(3) Bir kimse Allah’tan ilgisini keser ve başka birisine bağlanırsa o zaman kâfir olur.

(4) Allah’ın hükümlerini beğenmeyerek onu uygulamaya mâni olan ve O’nun kullarını kendi emrinde ve yolunda boyun eğmeye zorlayan kimse de tağuttur.

(5) Böylece, Allah’ın emirlerini engelleyip insanları kendi istek ve emirlerine sevk eden tâğût; nefis, şeytan, rahip, liderler, kral ve benzerleri, herhangi bir şahıs da olabilir ki yüce Allah tâğût belasından kaçınmayı emretmiştir.

(6) Bu nedenle bir kimse tâğûtu reddetmedikçe gerçekten Allah’a inanmış sayılmaz. Çünkü tâğûtlar, kendilerini ilâh yerine koyup Allah’ın dinine alternatif bir din koyarlar ve ona itaat ettirmek isterler. Fakat mü’min kimsenin kalbinde Hakk ile batıl asla uzlaşmaz.

14.05.2020 (Enver Mıhcıoğlu)

DİĞER YAZILAR

Hülle!

Küresel finans sisteminin beslemeleri!

Antep'te devlet, gücünün yettiğine devlet!...

Peki, işimiz ne olacak?

Objektif bir Deniz Gezmiş bakışı..

Boş işler müdürü!

Şu maske meselesi!

Durum maalesef böyle...

Hainlik!

Toplum olmanın sorumluluğu!..

Vardır bunun da bir hikmeti!...

65'lik Günah keçileri...

Neredeyiz?

Mirac

Zavallılık!...

 Salgın hastalık ve kader!...

Düşmana gönderilen sinyaller...

Suriye Baasçılarının mezhebi: Nusayrilik nedir?

Türkiye Baasçıları!

Bir İslam Neferi: Hoca Ahmed Yesevi

Türkiye, İdlib'de taviz vermemelidir

Hisseli Harikalar Kumpanyası!

Maymuncuklar!

İran Mollaları başta kendi halkı olmak üzere, Şii hilâli kurmak hevesiyle Irak'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı ve Yemen'i perişan etti.

Gıda güvenliği...

Ortadoğu'nu Yüz Yıl Savaşları!

Yavuz Hırsız!

Müslüman bir memlekette olmaması gereken bir yılbaşı klasiği!...

İsrail bayram ediyor!

Ben senin Cemaziyelevvelini bilirim!

Yaptırmam-Sattırmam!

Toplumun bozulması!

KHH Partisi!

İman kuşu!

Semer yarası!...

Geçti Bor'un pazarı!

18 Ekim Türkiyesi!

Yeni dünya düzeninin kodları yazılıyor!

Yeni güç dengesi

Ah şu Suriyeliler!

Barış Pınarları

Enerji fiyatı ve nüfus artış oranının çarpanı?

İstanbul Finans Merkezi!

Türk gibi başla!

Sistemi revize etmek!

Suudi'lerin patriotları!

Vicdanlara hapsedilen din!

Güvenilmeyen müttefik ABD!

Yargı bağımsızlığı!...

Çok kötü oldu, çoook!

Ekonominin son umudu 3. çeyrekte

Türkiye buna mecbur!

Tercihimiz ne olur?

Siyasî fırsatçılık

Bu işler siparişle olmazmış!...

"Günahı açıktan işlemeyin!"

Teravih Namazı

Ahmet Davutoğlu

Tökezleme devri...

Hızlı hareket etmeliyiz!

Ahmet'in öküz dediği gün!...

Altay tankı ve Kılıçdaroğlu!

Oportünist!

Söz ola baş kestire!

Onlar artık Türk oldu!

İki salkım üzüm tanesi

Edep Ya Hu…

Yanlış iş

Aktivist hareket ve kitle toplumu

Bitirin şu pitbull meselesini...

Ulusal kimliğinden soyutlanan CHP!...

CHP'de sular durulmuyor

Uyuyan fitne!...

Teşekkürler!...

1998 Adana Mutabakatı!

Bekâ meselesi!

Zorbalıktır bunun adı!

Zümre egemenliği...

Erdoğan Trump farkı!

Parti taassubu!...

Antep'in siyasal gerçekliği!

Kâbe'nin yolları bölük bölük!

İki başlı Halep düdüğü!

Asker sınırda bekliyor

Ben yaptım oldu!

Yerelde devlet belediyedir!...

Ertuğrul Gazi'den sonra...

Şu poşet meselesi!

Gariptir şu insanoğlu!

Ruslar ayak sürütüyor...

Suriye denklemi

Trump doğru işi yanlış yoldan yaptı

Sistem sizi dışarı atacak!

JF Kennedy'i kim öldürdü?

Naylon Demokrasi!

Sarı yelekliler aslında ne istiyor?

Bir baba dostum yazmış

Bu gün 6 Aralık.

Ruhunu şeytana satanlar

Beyt-ul malın mumu...